Vedtægter for Odense Højskoleforening

Stiftet den 6. december 1896
 

 

 

§ 1

 

Foreningens navn er ”Odense Højskoleforening”.

 

§ 2

 

Odense Højskoleforenings formål er på et folkeligt og kristeligt grundlag at mødes til foredrag og sang, oplæsning, samtale og debat.

 

§ 3

 

Adgang til at være medlem af Højskoleforeningen har enhver, som kan tiltræde Højskoleforenin­gens formål.

 

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

 

Medlemskabet ophører automatisk, hvis medlemskontingentet ikke er betalt den 15. november hvert år.

 

§ 4

 

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Eventuelle frikort udstedes af bestyrelsen.

 

§ 5

 

Højskoleforeningens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer.

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Afstemningen er skriftlig.

 

Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær, dog kan kassere­ren vælges uden for bestyrelsen.

 

§ 6

 

Højskoleforeningen kan oprette nye afdelinger med eget program. Beslutning herom træffes af ge­neralforsamlingen, som også fastsætter regler for valg af programudvalg.

 

Højskoleforeningens bestyrelse fastlægger rammerne for afdelingens/afdelingernes virksomhed.

 

§ 7

 

Generalforsamlingen har den afgørende myndighed i alle Højskoleforeningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og er beslutningsdygtig, når mindst 1/10 foreningens medlemmer er mødt frem. Er dette ental ikke til stede, indvarsles til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

For at vedtægtsændring kan vedtages, må mindst 2/3 af de fremmødte stemme herfor. 

Dagsordenen for generalforsamlingen offentliggøres senest 8 dage før denne og indeholder valg af dirigent, formandsberetning, forelæggelse af årsrapporten, valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer, fastsættelse af medlemskontingent samt indkomne forslag og eventuelt.

 

§ 8

 

På den ordinære generalforsamling fremlægges årsrapporten til godkendelse, og der fo­re­tages valg til bestyrelsen. 3 medlemmer er på valg hvert år. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9

 

Hvis et medlem ønsker sager, der vedrører foreningen, behandlet på generalforsamlingen, må disse indgives til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen til optagelse på dagsordenen.

 

§ 10

 

Alle beslutninger og valg til generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeret har kun medlemmer. Samfundets bestemmelser om valgret følges.

 

§ 11

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

 

§ 12

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 13

 

Finder bestyrelsen, at Højskoleforeningen ikke længere har den fornødne tilslutning, eller at den ik­ke længere tjener sit formål, indkalder den til en ekstraordinær generalforsamling, som da træffer beslutning om Højskoleforeningens opløsning.

 

De eventuelle økonomiske midler tilfalder foreninger eller sammenslutninger med tilsvarende for­mål – fortrinsvis på Fyn – efter generalforsamlingens beslutning.

 

For at Højskoleforeningen kan opløses, må mindst 2/3 af de til den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer stemme derfor.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 1997. Revideret på generalforsamlingen den 1. marts 2001 og den 20. marts 2014.

Olav Grue